RODO
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Dz.U. UE L.2016.119.1  z dnia 4 maja 2016 r. (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śniadowie ul. Kolejowa 17, zarejestrowana w KRS pod nr 0000052551 przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy KRS w Białymstoku, kapitał zakładowy 536 000,00 zł wniesiony w całości, Regon 450020623,  NIP 7180026802, BDO 000057620, www.prefbet.pl, e-mail: sekretariat@prefbet.pl, tel. 86 217 61 27.
2. W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych.
3. Przetwarzanie Pana/i danych jest realizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Śniadowie.
4. Spółka przetwarza dane:
- niezbędne do identyfikacji lub weryfikacji (sprawdzenie tożsamości kontrahenta lub podmiotu reprezentującego, zgodności podanych danych z dokumentami rejestrowymi i/lub dokumentami tożsamości – PESEL, dane adresowe, NIP),
- niezbędne do prowadzenie korespondencji, realizacji zamówień – dane adresowe, dane kontaktowe (numery telefonu, adres e-mail).
5. Dane będą przetwarzane w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, a  Spółką Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych.
6. Spółka przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:
- wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą – np. w celach marketingowych – podstawa prawna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
- czynności związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności w tym poprzedzających jej zawarcie (uzyskanie danych jako kontrahenta, danych  pełnomocnika, danych niezbędnych dla dokonania oceny ryzyka transakcji, zabezpieczenia płatności, ewentualnego dochodzenia roszczeń itp.) – podstawa prawna niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
- wykonywania obowiązku prawnego – Spółka przetwarza dane jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej (obowiązki wynikające z prawa podatkowego, przepisów ubezpieczeń społecznych przepisów rachunkowości lub archiwizacji, i inne) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO
- realizowania prawnie uzasadnionych interesów Spółki – dochodzenie roszczeń lub obrona przed kierowanymi przeciwko – podstawa prawna uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- w celach marketingowych, które obejmują przekazywanie informacji handlowych, w tym ofert, propozycji zwarcia umów ze Spółką jak również akcji marketingowych – reklam, organizowania promocji, konkursów – podstawa prawna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
- dodatkowe cele Spółki – doradztwo prawne, biznesowe, ekonomiczne, audyty, kontrole, badania statystyczne, archiwizacja danych – podstawa prawna uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jeżeli w ramach realizacji umowy/zamówienia/zlecenia Pani/Pan przekazał Spółce dane osobowe współpracowników/pracowników niniejsza informacja dotyczy również ich i powinna być im udostępniona.
7. Dane osobowe Spółka może przekazywać do podmiotów lub organów:
- upoważnionych na podstawie przepisów prawa (w szczególności ZUS, Urząd Skarbowy),
- którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np. przewoźnicy, spedytorzy,
- podmiotom współpracującym w celach niezbędnych do realizacji celów spółki – doradztwo prawne, IT, audyty wskazanych w złożonej zgodzie/upoważnieniu.
8. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody na ich przetwarzanie, tj. do czasu wycofania zgody.
9. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
11. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
12. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do przekazywania informacji o ofertach sprzedaży produktów i usług. Niepodanie danych uniemożliwi przesyłanie informacji w powyższym zakresie.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.
stat