Projekty_UE

Projekty unijne

 

„Wdrożenie wyników prac B+R celem dywersyfikacji oferty firmy „PREFBET” i wprowadzenia innowacji produktowej w zakresie betonu i wyrobów z betonu  antymikrobiologicznego"


Projekt pt. „Wdrożenie wyników prac B+R celem dywersyfikacji oferty firmy „PREFBET” i wprowadzenia innowacji produktowej w zakresie betonu i wyrobów z betonu  antymikrobiologicznego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2 ,,Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 ,,Badanie na rynek”.

1. Cel projektu:
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym i krajowym poprzez wprowadzenie na rynek nowatorskiego betonu antymikrobiologicznego oraz elementów infrastruktury rolniczej z betonu antymikrobiologicznego i implementację wyników prac B+R.

2. Planowane efekty: Zaplanowane przedsięwzięcie pozwoli na podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa i wprowadzenie nowej kategorii produktu. Planowana inwestycja rozszerzy ofertę sprzedażową firmy o nowy rodzaj elementów dotychczas nieprodukowanych w zakładzie: nowatorskiego betonu antymikrobiologicznego oraz elementów infrastruktury rolniczej z betonu antymikrobiologicznego.

3. Wartość projektu:  5 276 700,00 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich
: 2 574 000,00 PLN

 

 

 

„Dywersyfikacja oferty firmy "PREFBET" Sp. z o.o.  w Śniadowie poprzez wprowadzenie na rynek innowacji w zakresie elementów wielkogabarytowych zbrojonych i elementów profilowanych asymetrycznie z Autoklawizowanego Betonu Komórkowego"


Projekt pt. „Dywersyfikacja oferty firmy "PREFBET" Sp. z o.o.  w Śniadowie poprzez wprowadzenie na rynek innowacji w zakresie elementów wielkogabarytowych zbrojonych i elementów profilowanych asymetrycznie z Autoklawizowanego Betonu Komórkowego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.”.

1. Cel projektu:
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie w postaci EWZ (Elementów Wielkogabarytowych Zbrojonych) oraz EPA (Elementów Profilowanych Asymetrycznie) z ABK (Autoklawizowanego Betonu Komórkowego) i implementację wyników prac B+R.

2. Planowane efekty: Zaplanowane przedsięwzięcie pozwoli na podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa i wprowadzenie nowej kategorii produktu i procesu. Planowana inwestycja rozszerzy ofertę sprzedażową firmy o nowy rodzaj elementów dotychczas nieprodukowanych: Elementy Wielkogabarytowe Zbrojone (EWZ); Elementy Profilowane Asymetrycznie (EPA).

3. Wartość projektu:  11 292 525,46 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich
: 3 250 000,00 PLN

 

 

 

„Dywersyfikacja oferty firmy "PREFBET" Sp. z o.o. w Śniadowie poprzez wprowadzenie ekoinnowacji produktowej i zwiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie wyrobów z autoklawizowanego betonu komórkowego poprzez wprowadzenie ekoinnowacji procesowej"


Projekt pt. „Dywersyfikacja oferty firmy "PREFBET" Sp. z o.o. w Śniadowie poprzez wprowadzenie ekoinnowacji produktowej i zwiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie wyrobów z autoklawizowanego betonu komórkowego poprzez wprowadzenie ekoinnowacji procesowej" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach”.

1. Cel projektu:
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie oraz ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu poprzez zwiększenie skali produkcji oferowanych dotychczas produktów z ABK (Autoklawizowanego Betonu Komórkowego) i implementację wyników prac B+R.

2. Planowane efekty: Zaplanowane przedsięwzięcie pozwoli na podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa i wprowadzenie nowej kategorii produktu i procesu. Realizacja projektu doprowadzi do wprowadzenia w Przedsiębiorstwie Produkcji Betonów ”PREFBET” Sp. z o.o. innowacyjności procesowej przy produkcji wyrobów ABK dotyczącej wprowadzenia dodatkowych operacji do procesu produkcyjnego, polegających na odseparowaniu pokrojonych rzędów ABK przed procesem autoklawizacji.

3. Wartość projektu:  6 342 076,80 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich
: 3 093 696,00 PLN

 

 

 

„Dywersyfikacja działalności PPB "PREFBET" Sp. z o.o. poprzez wdrożenie proekologicznego procesu produkcyjnego"


Projekt pt. „Dywersyfikacja działalności PPB "PREFBET" Sp. z o.o. poprzez wdrożenie proekologicznego procesu produkcyjnego" realizowany w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020, 3. Oś priorytetowa: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

1. Cel projektu:
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów "PREFBET" Sp. z o.o. poprzez wdrożenie własnej nowej technologii produkcji wyrobów betonowych, produkowanych z zastosowaniem kruszywa recyklingowego z przekruszonych elementów silikatowych oraz elementów z betonu komórkowego oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania innowacyjnych wyrobów betonowych.

2. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnych elementów betonowych o nowych cechach i funkcjonalnościach, produkowanych z zastosowaniem kruszywa recyklingowego z przekruszonych elementów silikatowych i elementów z betonu komórkowego.

3. Wartość projektu:  11 810 000,00 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich
: 6 000 000,00 PLN

 

 

 
 Z przyjemnością informujemy, iż nasza firma realizuje grant  udzielony w ramach projektu ,,Granty na badania i rozwój” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 „Bon na usługi badawcze” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020.

1. Cel projektu:
Celem grantu jest nabycie usługi badawczej polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania składu mieszanki betonowej i sposobu jej wytwarzania, pozwalającej na uzyskanie właściwości antymikrobiologicznych produktu.

2. Planowane efekty: Wyniki mają pozwolić na wprowadzenie nowego produktu, który miałby posiadać właściwości antymikrobiologiczne tzn. biostatyczne i biobójcze wobec bakterii i grzybów. W celu otrzymania produktu konieczne jest opracowanie dodatku antymikrobiologicznego, sposobu jego otrzymywania oraz zastosowanie w mieszance betonowej (w formie nano-dodatku lub innego dodatku lub domieszki) jako składnika zmniejszającego podatność betonu na działanie mikroorganizmów.

3. Wartość projektu:  100 000,00 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich
: 85 000,00 PLN
 
 Z przyjemnością informujemy, iż nasza firma realizuje grant  udzielony w ramach projektu ,,Granty na badania i innowacje” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 „Bon na usługi badawcze” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020.

1. Cel projektu:
Celem grantu jest nabycie wyników prac B+R dotyczących określenia stopnia przereagowania i tworzenia się struktur mineralogicznych po modyfikacji procesowej oraz zakres i możliwości skrócenia cyklu autoklawizacji bez pogorszenia końcowych parametrów fizycznych wyrobów ABK (Autoklawizowany Beton Komórkowy).

2. Planowane efekty: Zakupione i wdrożone wyniki prac B+R doprowadzić mają do wprowadzenia w PREFBET Śniadowo innowacyjności procesowej przy produkcji ABK dotyczącej wprowadzenia dodatkowych operacji do procesu produkcyjnego, polegających na odseparowaniu pokrojonych rzędów ABK przed procesem autoklawizacji.

3. Wartość projektu:  61 500,00 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich
: 40 000,00 PLN
 
 

Wzór na konkurencję Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PREFBET” Sp. z o.o. w Śniadowie

Projekt pt. ,,Wzór na konkurencję Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PREFBET” Sp. z o.o. w Śniadowie” realizowany w ramach Programu Operacyjny Polska Wschodnia, 3. Oś priorytetowa 1: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.4: „Wzór na konkurencję”.

1. Cel projektu:
Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności naszej firmy PPB „PREFBET” Sp. z o.o. poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzroście wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa, co będzie miało przełożenie na wdrożenie nowych produktów na rynek.

2. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie strategia wzornicza opracowana w wyniku przeprowadzonego audyty, która zdiagnozuje potrzeby i oczekiwania rynkowe dotyczące wyrobów budowlanych, pozwoli ocenić posiadane zasoby oraz wprowadzić działania eliminujące problemy związane z wydajnością i jakością, przy jednoczesnym wyróżnieniu oferty spośród konkurencji.

3. Wartość projektu:  55 350,00 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich
: 38 250,00 PLN

 
 

Wdrożenie wyników prac B+R celem dywersyfikacji oferty firmy „PREFBET” i wprowadzenia innowacji procesowej i produktowej w zakresie wyrobów silikatowych

Projekt pt. „Wdrożenie wyników prac B+R celem dywersyfikacji oferty firmy „PREFBET” i wprowadzenia innowacji procesowej i produktowej w zakresie wyrobów silikatowych" realizowany w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020, 3. Oś priorytetowa: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

1. Cel projektu:
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów "PREFBET" Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników pac B+R i wprowadzenie na rynek nowatorskiego rozwiązania technologicznego oraz innowacyjnych wyrobów silikatowych.

2. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnych wyrobów wapienno-piaskowych odznaczających się podwyższoną izolacyjnością akustyczną oraz wytrzymałością na ściskanie.

3. Wartość projektu:  14 324 949,00 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich
: 6 034 680,00 PLN

 
 
 

Dotacje na innowacje

Tytuł projektu: Wdrożenie informatycznego systemu klasy B2B w zarządzaniu procesami logistycznymi PPB PREFBET Sp. z o.o. w Śniadowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Działanie 8.2 Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B. Wartość dofinansowania: 358 965,00 PLN.

Realizowany projekt będzie polegał na utworzeniu platformy B2B do automatyzacji wymiany informacji elektronicznej oraz świadczenia zaawansowanej usługi elektronicznej pomiędzy przedsiębiorstwami (partnerami) operującymi w województwie podlaskim i województwach ościennych.
Wdrożenie nowego systemu B2B obejmie następujące obszary:
1. import zamówień z systemu sprzedażowego Partnera
2. przetwarzanie zaimportowanych zamówień w oparciu o zaawansowane funkcjonalności platformy B2B oraz wykorzystanie niezbędnych informacji z systemu ERP
a. potwierdzenie przyjęcia do realizacji,
b. podgląd zamówienia w trakcie jego realizacji,
c. zarządzanie kontaktem z klientem,
d. podgląd stanu magazynowego.
3. automatyczną elektroniczną wymianę danych pomiędzy systemem Wnioskodawcy a systemami Partnerów – składanie zamówień do systemu Partnera
4. wgląd w historię dokumentów (zamówień, rozrachunków) – na podstawie danych z systemu ERP, pochodzących z modułów sprzedażowego i finansowego
5. zarządzanie kontaktem z klientem
6. administrację portalem
7. analizę zgromadzonych danych
8. świadczenie usługi kosztorysowania projektów deweloperskich
 
Kluczowymi założeniami realizowanego projektu będą:
-        wyeliminowanie obiegu dokumentów (zamówień) papierowych
-        skrócenie czasu obiegu dokumentów
-        skrócenie czasu realizacji zamówień
-        zredukowanie ilości zapytań dotyczących tego samego zamówienia,
-        lepszą kontrolę nad zasobami Firmy
-        przyspieszenie przepływu informacji,
-        możliwość szybkiego, prostego dostępu do informacji na temat toczącego się zlecenia, (bieżący wgląd w dane)
-        unowocześnienie systemu współpracy z partnerami, prowadząca do podniesienia jakości obsługi, co sprawi że Firma stanie się atrakcyjna dla potencjalnych partnerów oraz wpłynie na ograniczenie odpływu niezadowolonych z poziomu obsługi klientów
 
Projekt zostanie zrealizowany w trzech etapach:
Głównym celem pierwszego etapu, będzie stworzenie odpowiednio wydajnej i niezawodnej infrastruktury systemowo-sprzętowej obejmującej całe przedsiębiorstwo, umożliwiającej realizację założeń oraz zapewnienie skalowalności i wysokiej dostępności rozwiązania.
W drugim etapie uruchomiony zostanie system transakcyjny - ERP, umożliwiający działanie platformy B2B.
Trzeci etap pozwoli na uruchomienie platformy B2B na bazie niezbędnego nowoczesnego systemu ERP oraz modernizację sprzętu niezbędną ze względu na wykorzystywane nowe technologie.
 
Projekt dotyczy współpracy o zasięgu ponadregionalnym i nie dotyczy współpracy o zasięgu międzynarodowym. W rezultacie projektu Wnioskodawca w oparciu o wdrożony system B2B realizować będzie proces biznesowy z co najmniej jednym konkretnym przedsiębiorcą, mającym siedzibę w innym województwie niż siedziba Wnioskodawcy,
W ramach projektu wdrażane będą technologie elektronicznej wymiany danych, prowadzące do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej,
W ramach relacji B2B wnioskodawca świadczyć będzie na rzecz partnerów biznesowych zaawansowane usługi elektroniczne automatycznego przetwarzania danych lub w formule Software-as-a-Service (oprogramowanie jako usługa).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.
stat