Technologia

Technologia produkcji ABK
    Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) należy do grupy betonów lekkich, jest materiałem porowatym, wytworzonym z materiałów krzemionkowych – piasków kwarcowych, spoiwa w postaci cementu, wapna, popiołów lotnych oraz gipsów dwuwodnych. Środkiem porotwórczym w betonach komórkowych jest sproszkowany glin, który w połączeniu z tlenkami wapnia zawartymi w spoiwie wydziela wodór, który nadaje porowatości strukturze betonu.
PREFBET Śniadowo produkuje autoklawizowany beton komórkowy w technologii Unipol piaskowy.
Do produkcji wyrobów z betonu komórkowego stosowane są najczęściej cementy portlandzkie z grupy cementów CEM I. Stosuje się bardzo często cementy 42,5R jak również cementy 32,5R i cementy o wysokiej wytrzymałości – cementy 52,5R. Dobór cementów do produkcji betonów komórkowych ma bardzo duży wpływ na jakość produkowany wyrobów i musi być rozpatrywany na dwóch etapach procesu technologicznego tj.: w fazie twardnienia i obróbki masy (krojenie, frezowanie) oraz w czasie obróbki hydrotermalnej w autoklawach.

   
Wapno do produkcji betonu komórkowego powinno być średniopalone, tj. wypalane w temperaturze około 1150°C. Wapno wypalane w wysokiej temperaturze posiada mało aktywny tlenek magnezowy, natomiast wapno wypalane w zbyt niskiej temperaturze (wapień lekko wypalony) nie nadaje się do produkcji betonu komórkowego gdyż powoduje zakłócenia w procesie wyrastania (niestabilność masy).
Na podstawie dotychczasowych badan oraz praktyki produkcyjnej można stwierdzić, ze wymagania w stosunku do piasków stosowanych do produkcji betonu komórkowego powinny być następujące:
- piasek musi wykazywać zdolność tworzenia ze składnikami spoiw trwałych krzemianów,
- zawartość SiO2 - min. 80% wag.,
- zawartość zanieczyszczeń pylastych i ilastych (określona metodą
objętościową) przy zawartości SiO2 80÷90% wag. do 5% wag.
W technologiach betonu komórkowego stosowane są zarówno proszki płatkowe aluminium jak również pasty aluminiowe. W pierwszym przypadku proszek należy dodatkowo odtłuścić, gdyż w procesie mielenia został zabezpieczony warstwą smarna zabezpieczającą go przed wybuchem. Pył aluminiowy w połączeniu z tlenem jest mieszaniną bardzo wybuchowa i dlatego jest zabezpieczony w trakcie jego przemiału, aby można było go bezpiecznie transportować, przechowywać i stosować.
Proces wykonywania betonu komórkowego można podzielić na następujące etapy:
- przygotowanie półproduktów (szlam piaskowy, spoiwo cementowo-wapienno-piaskowe oraz zawiesina proszku aluminium),
- przygotowanie zarobu, formowanie, wyrastanie i wiązanie masy, krojenie i ścinanie naddatków bocznych i czołowych oraz nadrostów,
- przygotowanie zestawów przed autoklawizacją,
- obróbka hydrotermalna betonu w autoklawach.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.
stat